Wyciąg z regulaminu DTS Partner - nagoryd

Regulamin programu DTS Partner

I. Użyte określenia i definicje

Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, skierowany do Uczestników, którego warunki określa niniejszy Regulamin.

Organizator – DTS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie ul. Północna 3, 331-331 Kraków.

Uczestnik – klient biorący udział w Programie DTS Partner, zgadzający się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i przystępujący do Programu na zasadach w nim określonych. Program skierowany jest do osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, które zakupiły tonery produkcji DTS lub dokonały serwisu drukarek.

Towary lub Usługi - towary lub usługi, których nabycie zgodnie z decyzją Organizatora skutkuje przyznaniem punktów na Konto Uczestnika.

Nagroda – w przypadku osób fizycznych jest to karta przedpłacona, czyli karta płatnicza wydawana Uczestnikowi po przystąpieniu do Programu lojalnościowego, zasilana środkami pieniężnymi w ramach punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika. W przypadku podmiotu gospodarczego jest to wybrana i zaproponowana przez Uczestnika Nagroda rzeczowa.

Punkty premiowe – jednostki liczbowe, którymi nagradzany jest Uczestnik Programu w zamian za zakup tonerów produkcji DTS lub skorzystanie z usług serwisowych Organizatora. Punkty gromadzone są na Koncie Uczestnika prowadzonym przez Organizatora na potrzeby Programu.

Konto Uczestnika – konto, na które spływają Punkty premiowane za dokonane przez Uczestnika zakupy i wykonane usługi serwisowe w firmie DTS. Konto zawiera aktualną liczbę Punktów uwzględniającą Punkty przyznane i odjęte po ich rozliczeniu.

Serwis – witryna internetowa dostępna na www.partner.drukarkitoneryserwis.pl

IIPostanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym „DTS Partner” (zwanym dalej Programem) oraz zasady wymiany Punktów. Program DTS Partner jest Programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a organizowanym przez DTS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie ul. Północna 3, 31-331 Kraków.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptować wniosku o przystąpienie do Programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (m.in. niekompletnych lub nieprawdziwych danych, działalności konkurencyjnej itp.).
 3. Uczestnik Programu dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, udzielając jednocześnie zgody na przetwarzanie ich w celu realizacji Programu DTS Partner oraz na przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Z tytułu udziału w Programie nie pobiera się opłat. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień bez prawa żądania naliczania Punktów bądź rozliczenia w zamian za posiadane Punkty.
 5. Czas trwania Programu DTS Partner: do 31.12.2021 r.

III. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który dokonał zakupu tonerów produkcji DTS lub skorzystał z usług serwisowych u Organizatora.
 2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy DTS.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie zakupu w firmie DTS oraz wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie poprzez odesłanie podpisanego Regulaminu w wersji papierowej na adres Organizatora lub w wersji elektronicznej na adres e-mail opiekuna handlowego.
 4. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. Jeśli Uczestnik posiada więcej niż jedno konto, Organizator ma prawo zamknąć dodatkowe Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty na nich zebrane. Nie ma możliwości łączenia kont różnych Uczestników.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rejestracji.
 6. Rejestracja do Programu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich warunków Regulaminu.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawdo do samodzielnego zbierania Punktów. Prawo do dysponowania Kontem Uczestnika, w szczególności prawo do wymiany Punktów na Nagrody oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych na Koncie Uczestnika, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

IV. Zasady Programu

 1. Organizator jest zobowiązany przyznawać Punkty na Konto Uczestnika za nabycie tonerów produkcji DTS lub skorzystanie z serwisu drukarek DTS dokonanych przez Uczestnika. Uczestnik, który otrzymał Punkty z tego tytułu jest wyłącznie uprawniony do ich rozliczenia. Za dokonane zakupy i zrealizowane usługi Punkty mogą być przyznane tylko raz.
 2. Punkty przysługują Uczestnikowi tylko za zakupy i usługi, których płatność została uregulowana w terminie.
 3. Zasady naliczania punktów:

            3.1.Każdemu Uczestnikowi Programu przyznawane są Punkty, które są gromadzone na Jego indywidualnym koncie.

            3.2 .Organizator ustalił następujący przelicznik: 1 punkt = 10,00 zł obrotu netto uzyskanego przez Uczestnika na zakupach u Organizatora.

            3.3.Punkty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie Uczestnika do Programu.

            3.4.Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania innego przelicznika Punktów w przypadku, gdy Uczestnik korzysta ze wsparcia przetargowego lub cen specjalnych.

            3.5.Punkty przyznawane będą po wystawieniu faktury na towar objęty promocją. W przypadku braku zapłaty za FV z produktami promocyjnymi Punkty zostaną anulowane.

            3.6.Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika w przypadku zwrotu towaru objętego promocją.

       4. Każdy Uczestnik Programu może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów w dowolnym czasie, logując się na stronie www.partner.drukarkitoneryserwis.pl. Punkty aktualizowane są do 24 godzin od zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Organizatora.

       5. Uczestnik Programu partnerskiego przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanych w Programie DTS Partner środków, może stanowić dla Uczestnika przychód i jako taki może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       6. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, poza zasileniem na kartę przedpłaconą.

       7. W dniu rozliczenia Punktów na Nagrodę następuje zdjęcie Punktów z Konta Uczestnika.

       8. Rozliczenie Punktów będzie możliwe tylko w przypadku, gdy Uczestnik w danym okresie nie posiada przeterminowanych zobowiązań w stosunku do Organizatora.

V. Nagrody

 1. Organizator, Uczestnikowi będącemu podmiotem gospodarczym, który w ramach rozliczenia Punktów otrzyma Nagrodę rzeczową w Programie DTS Partner wystawi fakturę VAT na kwotę 1,00 zł netto za jedną sztukę. Nagroda będzie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika zgłoszonego do udziału w Programie na rzecz podmiotu gospodarczego. Faktura VAT zostanie wysłana w formie e-faktury na adres e-mail zgłoszony przez Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany zapłacić za zafakturowane Nagrody na konto bankowe i w terminie wskazanym na fakturze. Organizator, osobom fizycznym którym punkty zostaną rozliczone na kartę przedpłaconą, do dnia 28 lutego następnego roku podatkowego wystawi PIT-11 na sumę doładowań za bieżący rok kalendarzowy i wyślę za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w Oświadczeniu wypełnionym przez Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek rozliczyć i zapłacić podatek od otrzymanej Nagrody w terminie ustawowym.
 2. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Nagrody pod wskazany adres.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnego adres dostawy.
 4. Uczestnik będący podmiotem gospodarczym ma obowiązek w momencie odebrania Nagrody rzeczowej potwierdzić zgodność z zamówieniem oraz sprawdzić zawartość przesyłki w celu upewnienia się, że dana rzecz jest kompletna i nie posiada widocznych wad.
 5. Uczestnik ma obowiązek podpisać i odesłać protokół przyjęcia Nagrody, dołączony do przesyłki w formie papierowej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail opiekuna handlowego.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie lub wady techniczne produktu. W przypadku reklamacji produktu, który podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z praw przewidzianych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody.
 7. Nagrody rozliczone w ramach Programu DTS Partner nie podlegają wymianie i zwrotom.
 8. Uczestnik otrzymujący kartę przedpłaconą ma obowiązek wypełnić, podpisać i odesłać na adres Organizatora Oświadczenia dołączone do Nagrody – Oświadczenie potwierdzające odbiór karty oraz Oświadczenie z danymi do wystawienia PIT-u. Pierwsze rozliczenie punktów na kartę przedpłaconą nastąpi w dniu otrzymania dokumentów od Uczestnika.
 9. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z prowadzeniem karty przedpłaconej.
 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, czy zgubienie przez Uczestnika karty przedpłaconej. Koszty wystawienia duplikatu ponosi Uczestnik.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych form rozliczeń Punktów w ramach Programu DTS Partner w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub w związku ze wzrostem kosztów przyznawania Nagród.
 12. Uczestnik może rozliczać Punkty maksymalnie 1 raz w miesiącu lub gromadzić je na Koncie Uczestnika przez cały okres trwania promocji i wykorzystać w ostatnim miesiącu tj. Grudniu 2021.
 13. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na życzenie Uczestnika.
 14. Istnieje możliwość przełożenia zebranych Punktów na następny rok (okres obowiązywania Programu) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia opiekunowi handlowemu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu promocji lub zamknięcia Programu DTS Partner informując o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.partner.drukarkitoneryserwis.pl. Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do natychmiastowego rozliczenia zebranych Punktów. Po zakończeniu Programu, wykorzystanie Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika nie będzie możliwe.
 16. Organizator ma 14 dni roboczych na dostarczenie Uczestnikowi Nagrody w ramach rozliczenia Punktów, tym samym zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagród spowodowanego niezależnymi przyczynami (braki w magazynie dostawcy, kataklizm, strajki itp.). Informację o opóźnieniach będą przekazanie Uczestnikowi poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

VI. Komunikacja z Uczestnikiem Programu

 1. Wszystkie informacje na temat funkcjonowania Programu DTS Partner oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.partner.drukarkitoneryserwis.pl.
 2. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości publicznej i wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.partner.drukarkitoneryserwis.pl