Zasady naliczania punktów

Wyciąg z regulaminu programu DTS Partner

„3. Zasady naliczania punktów:

3.1. Każdemu Uczestnikowi Programu przyznawane są punkty, które są gromadzone na Jego indywidualnym koncie.

3.2. Organizator ustalił następujący przelicznik: 1 punkt = 10 PLN obrotu netto uzyskanego przez Uczestnika na zakupach u Organizatora.

3.3. Punkty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie Uczestnika do Programu.

3.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania innego przelicznika punktów w przypadku gdy uczestnik korzysta ze wsparcia przetargowego lub cen specjalnych.

4. Punkty promocyjne przyznawane będą po wystawieniu faktury na towar objęty promocją. W przypadku braku zapłaty za FV z produktami promocyjnymi, punkty zostaną anulowane.

5. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru po otrzymaniu należności przez klienta.

6. Każdy uczestnik Programu może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów w dowolnym czasie logując się na stronie www.partner.drukarkitoneryserwis.pl. Punkty aktualizowane są do 24 godzin od zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Organizatora.

7. Uczestnik Programu Partnerskiego przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanych w Programie DTS Partner Nagród, może stanowić dla Uczestnika przychód i jako taki może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze.”